dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

 

Roční registrační poplatek:

 
Základní roční registrační poplatek 200 Kč
 • rodinná průkazka (min. 1 rodič a 1 dítě do 15 let či student do 26 let)
200 Kč
 • dětí do 15 let
70 Kč
 • studenti do 26 let, senioři 60+, invalidní důchodci
100 Kč
 • držitelé TP, ZTP a ZTP/P, nevidomí, slabozrací
zdarma
 • jednorázová výpůjčka
50 Kč
   

Upomínky:

 
 • 1. upomínka (zasílá se jen e-mailem)
0 Kč
 • 2. upomínka (zasílá se e-mailem nebo poštou)
50 Kč
 • 3. upomínka (zasílá se jen poštou)
100 Kč
 • upomínací dopis (zasílá se jen poštou)
250 Kč
 • předžalobní dopis (zasílá se jen poštou)
400 Kč
   

Rezervace nebo objednávka 1 dokumentu (upozornění e-mailem, SMS)

5 Kč
   

Meziknihovní výpůjční služba (poštovné) za 1 dokument

70 Kč
   

Záloha na výpůjčku (u vzácných dokumentů)

200 – 500 Kč
   

Ztráta, poškození:

 
 • knihy, deskové hry, CD
cena dokumentu + 150 Kč
 • časopisu
cena časopisu + 50 Kč
 • čtenářské legitimace, RFID čipu, čárového kódu
20 Kč
   

Internet a práce na počítači:

 
 • registrovaní uživatelé
zdarma 1 hodina denně, dále 0,50 Kč za 1 minutu
 • neregistrovaní uživatelé
0,50 Kč za 1 minutu (30 Kč za hodinu)
   

Balení sešitů a knih:

 
 • formát A5
10 Kč
 • formát A4 a typy
15 Kč
   

Kroužková vazba

25 Kč
   

Laminování:

 
 • A5
8 Kč
 • A4
15 Kč
 • A3
25 Kč
   

Kopírování:

 
 • černobíle (papír 80g/m2)
A4 3 Kč, oboustranně 5 Kč  A3 6 Kč, oboustranně 8 Kč
 • barevně (papír 80g/m2)
A4 10 Kč, oboustranně 20 Kč A3 20 Kč, oboustranně 40 Kč
 • papír A4 160g/m2
2 Kč
 • papír A4 250g/m2
3 Kč
 • eurosložka A4
2 Kč
   

Skenování:

 
 • do 10 stran
zdarma
 • za každou další stranu
0,50 Kč
   

3D tisk:

 
 • Cena tisku (výrobku) se skládá z paušálního poplatku 20 Kč + ceny spotřebovaného materiálu (filamentu). Cenu spotřebovaného filamentu určujeme z kalkulačky od Prusa Research. Při tisku předmětu z více tiskových souborů se paušální poplatek hradí za každý díl. Materiál filamentu používáme PETG. Maximální velikost tiskové podložky (a tedy šířka a hloubka výrobku) je 250(š) × 210(h) × 210(v) mm.

 

Čekací doba je u některých služeb min. 10 – 20 minut.

Ceník platný od 1. února 2023

VÝPŮJČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

výňatek z knihovního  řádu

 

 1. Registrovaným uživatelem knihovny se stane každý, kdo se prokáže platným osobním dokladem, vyplní a podepíše přihlášku uživatele. U dětí do 15 let je nutný souhlas zákonného zástupce/rodiče. Podepsáním přihlášky uživatele a prostudováním knihovního řádu se uživatel zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu a pokyny pracovníků knihovny.

 

 1. Čtenářský průkaz bude vystaven
 • občanům ČR po předložení platného občanského průkazu a po vyplnění přihlášky, dětem do 15 let se souhlasem zákonného zástupce/rodiče
 • cizím státním příslušníkům na základě předložení povolení k pobytu či cestovního pasu
 • po vyplnění přihlášky a zaplacení ročního registračního poplatku (na 12 měsíců od data zaplacení)
 • zvýhodněná registrace je pro děti do 15 let a studenty do 26 let (doloží žákovskou knížkou či dokladem o studiu), pro seniory 60+, držitele ZTP, ZTP/P a nevidomé či slabozraké (průkaz ZTP, potvrzení od lékaře)
 • rodinná registrace – pro nejméně 1 rodiče a 1 dítě do 15 let či studenta do 26 let s prokazatelným společným bydlištěm
 • po vystavení čtenářského průkazu může čtenář využívat služeb všech půjčoven knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný a je předkládán ihned při vstupu do každé půjčovny. Knihovna je správcem osobních údajů svých registrovaných uživatelů, zákonných zástupců registrovaných uživatelů do 15 let a uživatelů dalších služeb knihovny. Osobní údaje, které knihovna zpracovává, jsou z právního hlediska nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služeb, kterou je přihláška do knihovny. Osobní údaje knihovna zpracovává v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU)2016/679. Údaje, které jsou uvedeny na čtenářské přihlášce, jsou využívány pouze pro potřeby evidence čtenářů a výpůjček, v upomínacím řízení a při vymáhání nároků knihovny, které vyplývají z porušení povinností čtenářů. Osobní údaje o čtenáři budou uchovány pouze po dobu trvání jeho registrace, po ukončení budou data likvidována. Svůj souhlas se shromažďováním údajů potvrdí čtenář (zákonný zástupce dítěte) podpisem na přihlášce. V případě, že čtenář nebude souhlasit s poskytnutím povinných osobních údajů, nebude moci využívat služeb knihovny. Jednorázová výpůjčka je umožněna na základě předložení platného osobního dokladu a vyplněním a podepsáním přihlášky čtenáře, půjčuje se jen jedna kniha či periodikum na jeden měsíc, hry a CD se nepůjčují. Není možné prodloužení výpůjčky.

 

 1. Čtenář si může vypůjčit domů nejvíce 10 knih, 10 časopisů , 10 audio dokumentů, 3 deskové hry, 3 e-knihy a to na:    
 • knihy, hudebniny, mapy, e-knihy                                    30 dnů
 • časopisy                                                                             14 dnů
 • CD hudební, audioknihy                                                  30 dnů
 • tematický kufřík, hry, čtečky, MVS                                  30 dnů (bez možnosti prodloužení)
 • zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké                   30 dnů
 • na požádání může být výpůjční lhůta prodloužena, jen pokud titul nepožadují další čtenáři. Prodlužovat lze přes čtenářské konto nebo prostřednictvím formuláře na webu knihovny. Dokumenty, které jsou vypůjčené, lze prostřednictvím čtenářského konta rezervovat, dokumenty, které jsou k dispozici, lze objednat. Tato služba je zpoplatněna. Knihy, které knihovna nemá ve fondu, mohou být na požádání objednány prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). Čtenář zaplatí poštovné. Ve studovně a čítárně se knihy a noviny půjčují pouze prezenčně. Součástí knihovního fondu studovny a čítárny je fond regionální literatury Valašska. Vybrané tituly knih z příruční knihovny se půjčují proti podpisu a finanční záloze. Ve studovně mohou čtenáři využít kopírovacích, skenovacích, vázacích služeb a balení knih. Imobilní uživatelé mohou využít donáškové služby. Internet a práce na počítači jsou limitovány 1 hodinou denně. V případě, že po této době nebudou další zájemci, může být tato doba prodloužena, tato služba je zpoplatněna viz ceník.

 

 1. Nevrátí-li čtenář dokumenty ve stanovené lhůtě, zaplatí poplatek dle ceníku:

 

Knihy, audioknihy, hry, CD

Periodika

 MVS

2. upomínka

10 dnů po uplynutí výp. doby

10 dnů po uplynutí výp. doby

7 dní po uplynutí výp. doby

3. upomínka

10 dnů od 2. upomínky

10 dnů od 2. upomínky

7 dní od 2. upomínky

upomín. dopis

10 dnů od 3. upomínky

10 dnů od 3. upomínky

7 dní od 3. upomínky

 

 • zůstanou-li upomínky bez účinku, bude knihovna vymáhat dokumenty a poplatky z prodlení soudní cestou. Veškeré soudní výlohy hradí čtenář.

 

 1. Pokud čtenář půjčený dokument, či jeho součást ztratí nebo poškodí, musí jej nahradit dle rozhodnutí knihovníka:
 • stejným výtiskem (číslem, titulem, zbožím)
 • finanční náhradou v pořizovací hodnotě půjčené věci
 • vázanou fotokopií (u knihy a časopisu) a poplatkem za ztrátu.

                 

 1. Čtenář je povinen hlásit knihovně – změnu jména, bydliště, ztrátu čtenářského průkazu, onemocnění infekční nemocí (zabezpečit dezinfekci knih).

 

 1. Práva a povinnosti čtenářů zanikají – odhlášením či odnětím průkazu při nedodržování ustanovení výpůjčního řádu a nerespektování pokynů knihovníka. Mějte ohled na ostatní, nebuďte vulgární, choďte v čistém a voňavém oblečení.

 

                                                                                                    

ke stažení: Výpůjční řád a ceník služeb