dnes otevřeno     12 - 17 h       12 - 17 h  

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, vypracované ve struktuře upravené Vyhláškou č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy ve znění pozdějších předpisů

 

Označení a uvozovací text

Obsah položky

1. Název

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace byla zřízena Městem Valašské Meziříčí v roce 1996, a to na základě zřizovací listiny.

Městská knihovna Valašské Meziříčí je evidována na Ministerstvu kultury ČR pod ev. č. 044/2002.

3. Organizační struktura

  • oddělení pro dospělé a zvuková knihovna
  • oddělení pro děti a mládež
  • čítárna a studovna
  • oddělení zpracování knihovního fondu
  • středisko regionálních služeb pro 3 pobočky v místních částech Valašského Meziříčí a 16 knihoven v okolních obcích zřizovaných obecními úřady
  • ekonomické oddělení
  • ředitelka

4. Kontaktní spojení

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

Nábřeží 268

757 01 Valašské Meziříčí

tel. 571621589 e-mail: reditel@mekvalmez.cz

IČO: 64123421

ID datové schránky: w2s2ry8

podrobné kontakty: https://www.mekvalmez.cz/o-knihovne/kontakty/

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

Nábřeží 268

757 01 Valašské Meziříčí

4.2 Adresa úřadovny (pracoviště) pro osobní návštěvu

Viz bod 1 ve spojení s bodem 4.1 

 

4.3 Úřední hodiny

Viz otevírací doba: https://www.mekvalmez.cz/o-knihovne/oteviraci-doba/

4.4 Telefonní čísla

571 621 589

podrobné kontakty:  https://www.mekvalmez.cz/o-knihovne/kontakty/

4.5 Čísla faxu

Nemáme k dispozici.

4.6 Adresa internetové stránky

https://www.mekvalmez.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Nemáme elektronickou podatelnu.

4.8 Další elektronické adresy

ID datové schránky: w2s2ry8

podrobné kontakty:  https://www.mekvalmez.cz/o-knihovne/kontakty/

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 6840510297/0100

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně příspěvkové organizace po předchozí domluvě.

6. IČ

64123421

7. DIČ

Nejsme plátcem DPH.

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina, Organizační řád, Knihovní řád, Ceník služeb, Výroční zprávy

https://www.mekvalmez.cz/o-knihovne/dokumenty-ke-stazeni/

8.2 Rozpočet

Rozbory hospodaření

https://www.mekvalmez.cz/o-knihovne/dokumenty-ke-stazeni/hospodareni/

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu příspěvkové organizace (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená do datové schránky příspěvkové organizace (viz bod 4.8).

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat v knihovně (viz bod. 4.2) v otevírací době. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu příspěvkové organizace (viz bod. 4.2). Elektronické podněty je třeba adresovat do datové schránky příspěvkové organizace (viz bod 4.8)

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady.
Ze žádosti musí být zřejmé:

  • komu je určena
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb
  • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí příspěvkové organizace, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „InfZ“), kterým příspěvková organizace odmítla poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16

Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

12. Formuláře

Pro komunikaci s příspěvkovou organizací nejsou předepsány žádné formuláře.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

 

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 257/2001 Sb., zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a návazné prováděcí předpisy

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

https://www.zakonyprolidi.cz/

 

14.2  Vydané právní předpisy

Příspěvková organizace nevydává právní předpisy.

15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1  Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2024

ceník kopírování/tisk: https://www.mekvalmez.cz/sluzby/cenik-sluzeb/

15.2  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná podle § 16a odst. 7 InfZ nebyla přijata.

16. Licenční smlouvy

 

16.1  Vzory licenčních smluv

16.2  Výhradní licence

Příspěvková organizace nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

https://www.mekvalmez.cz/o-knihovne/dokumenty-ke-stazeni/vyrocni-zpravy/

Každoročně v březnu daného roku vydává naše knihovna výroční zprávu, ve které informuje o své činnosti.