dnes otevřeno     8 - 11 h       8 - 11 h  

Knihovna slaví 100 let

Při psaní tohoto příspěvku a čerpání informací ve starých materiálech jsem našla text, po jehož přečtení jsem si uvědomila, že je pořád platný, tak tedy na úvod: „Zřizování městských veřejných knihoven považujeme za nejdůležitější a nejlepší prostředek ke vzdělání lidu. Neboť knihovna jest také škola a sice škola pro mládež i pro dospělé, škola všestranná, v kteréžto učí mnoho moudrých učitelů k tomu bez hole, bez metly, bez černé tabulky. Nedá se upříti, že celá krajina za krátký čas jiné tvářnosti nabude, když se v ní několik knihoven zřídí a v lidu chuť ke čtení moudře vzbudí.“ Karel Havlíček Borovský, Pražské noviny 1846.

Počátky veřejného knihovnictví sahají ve Valašském Meziříčí do roku 1861, kdy vznikl z iniciativy Františka Pavlíka čtenářský spolek se svou vlastní veřejnou knihovnou. V roce 1892 byla založena sokolská veřejná knihovna. V roce 1899 farní knihovna a v roce 1907 z popudu Akademického klubu Palacký veřejná knihovna. Spolkové knihovny sloužily pouze členům spolku, knihovna fary či Sokola sice půjčovaly knihy všem občanům, ale okruh byl hodně omezený na lidi sympatizující s tou či onou organizací. Teprve spolek Veřejná knihovna a čítárna, který vznikl v roce 1909, začal plnit funkci veřejné knihovny v pravém slova smyslu až do roku 1922. V červnu roku 1919 byl přijat velmi pokrokový knihovnický zákon, který uložil obcím povinnost zřídit a ze svých prostředků provozovat obecní veřejné knihovny. A tak na přelomu let 1921 a 1922 došlo mezi spolkem Veřejná knihovna a čítárna a městem Valašské Meziříčí k dohodě o předání inventáře spolku pro zřízení obecní knihovny a čítárny.

Veřejná knihovna a čítárna byla otevřena v říjnu 1922 pod vedením knihovníka prof. Františka Janišky v prostorách staré obecné školy (v místě dnešní spořitelny). Spojením Valašského Meziříčí a Krásna nad Bečvou došlo v prosinci 1924 také ke spojení jejich obecních knihoven a knihovna se přestěhovala do 1. patra Krásenské radnice. V roce 1927 vzniká v knihovně oddělení pro děti a mládež, které pak od roku 1969 do roku 2019 sídlilo v budově na ulici B. Němcové. Od roku 1949 do roku 1960 plnila knihovna také funkci okresní knihovny pro okres Valašské Meziříčí a metodicky pomáhala 32 místním veřejným knihovnám v okolí města. Krásenská radnice za éry knihovny prošla rekonstrukcí hned čtyřikrát. V letech 1957 – 1960 dochází ke generální opravě budovy radnice. Je výrazem ocenění historické i estetické hodnoty tohoto objektu. Z přízemí budovy je vystěhováno řeznictví, odstraněn dřevěný kiosek a další rušivé přístavky a později i sousední objekt bývalé hasičské zbrojnice. Po ukončení generální opravy v roce 1960 sloužil celý objekt radnice potřebám knihovny. Další opravou prošla radnice v letech 1976 – 1978. Ve štítu severozápadního průčelí je objevena freska zobrazující sv. Floriána, patrona chránícího před nebezpečím požáru. Tato rekonstrukce radnice však neřešila zásadní problém soustavného poškozování budovy, způsobeného vzlínající vlhkostí a dalšími vlivy. Několikeré zatopení sklepních prostorů při letních deštích, včetně častých prostupů z městské kanalizace, zcela zničilo technické vybavení kotelny, způsobilo trvalou vlhkost přízemí spojenou s borcením průčelní zdi objektu s altánem a vnějším schodištěm. V letech 1986 – 1989 tak došlo k další generální opravě. Je v souvislosti s havarijním stavem strženo a opět vybudováno vnější schodiště, provedena výměna zvětralých opěrných sloupů vížky, vyměněny stropní trámy, podlahy, vybudována nová plynová kotelna, sociální zázemí a nová elektroinstalace. Úpravou doposud nevyužitých půdních prostorů a výstavbou vnitřního schodiště dochází k rozšíření provozních místností budovy. Společně se zhotovením vnitřních a vnějších omítek je restaurována freska sv. Floriána. Poslední velké opravy proběhly v letech 1997 až 1998 po velkých červencových povodních.

Knihovna již dávno není pouhou půjčovnou knížek, ale jsme plnohodnotné knihovní, kulturní, komunitní, vzdělávací a volnočasové centrum ve městě. Tato změna proběhla v řádu desetiletí a Krásenská radnice i budova u Rajky již nevyhovovaly našim rozrůstajícím se aktivitám. Nemluvě o bariérovosti a malých prostorách. Od roku 2019 po rozsáhlé rekonstrukci budovy na Nábřeží sídlíme v prostorách komunitního centra spolu s Kinem Valmez a Občanskou poradnou Pod křídly.

Do knihovny docházejí děti z mateřských a základních škol a školních družin a studenti ze středních učilišť a škol. Pro školské kolektivy během školního roku pořádáme na 400 vzdělávacích lekcí a exkurzí. Pro veřejnost pak ročně na 50 akcí v podobě amatérských výstav, besed, přednášek, školení a kurzů. Připojujeme se k celorepublikovým akcím jako je Noc s Andersenem, S knížkou do života, Knížka pro prvňáčka, Lovci perel, Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven. Návštěvnost knihovny je během „normálních“ let kolem 50 000 fyzických návštěvníků a k tomu ještě přes 60 000 online návštěv (vstupy do čtenářských kont a online katalogu). Spolupracujme s Adrou, Zdravým městem, Klubem seniorů, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, Centrem pro rodinu, Centrem na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj a dalšími. V rámci výkonu regionálních služeb zajišťujeme metodickou pomoc 16 obecním knihovnám v obcích mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

Naše nabídka je opravdu pestrá, půjčujeme knihy, noviny, časopisy, regionální literaturu, audioknihy pro nevidomé, deskové hry, e-knihy, čtečky e-knih, didaktické hračky, dioptrické brýle. K vypůjčení dokumentů mohou klienti využít samoobslužný selfcheck, k vrácení dokumentů pak návratový bibliobox. Nabízíme řadu doplňkových služeb – kopírování, skenování, laminování, kroužkovou vazbu, obalování sešitů a knih. Pro seniory a handicapované potom donáškovou službu až do domu. Naši registrovaní čtenáři (v současné době přes 4 000 klientů) mají přístup do on-line katalogu a čtenářských kont, prostřednictvím nichž mohou zdarma využívat plné texty zdigitalizovaných děl nedostupných na trhu z fondu Národní knihovny, Knihovny Akademie věd ČR i Moravské zemské knihovny. V knihovně fungují hned čtyři kluby. Ten první je Malíček pro děti do tří let, dále Všeználek pro děti do 6 let, klub programování a robotiky CoderDojo pro mládež od 9 do 18 let a D-klub pro seniory, aby se neztratili v digitálním světě. Informace o našich akcím najde veřejnost na našich webových stránkách, ale také na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, Instagramu a Youtube. A poslední novinkou je 3D tisk pro veřejnost v oddělení pro dospělé. Knihovna se v roce 2019 umístila na druhém místě v soutěži Knihovna roku v kategorii měst nad 20 000 obyvatel. A v této kategorii také v roce 2019 získaly webové stránky knihovny první místo v soutěži Biblioweb.

100 let si připomeneme již na květnové Meziříčské muzejní noci. Knihovna se promění na retroknihovnu, součástí tohoto večera bude možnost si společně s tiskařem vytisknout na historickém knihtisku svůj vlastní list jako upomínku ke 100. výročí knihovny.

A taky bych chtěla využít tohoto prostoru a poděkovat svým kolegům knihovníkům a bývalé ředitelce knihovny paní Aleně Lukášové, protože jen díky nim je dnes knihovna taková jaká je. Nevěříte? Přijďte mezi nás!

Mgr. Zdeňka Smahlová, ředitelka knihovny

Použitá literatura:

1. DEMEL, Jiří. Péče o čtenáře ve Valašském Meziříčí v letech 1861-1927: (Příspěvek ke kulturní historii města). [Valašské Meziříčí], 1972.

 

Článek je součásti květnového Zpravodaje Valašského Meziříčí: zpravodaj_05_2022